Jury chairman:

Wang Min (China)Preliminary jury:

Bi Xuefeng (China)

Hei Yiyang (China)

Han Xu     (China)

Cai Shiwei (China-Taiwan)

Zhao Yan    (China)

Benny Au    (Chian-Hongkong)


Final jury:

Richard van der Laken (Holland)

Fons Hickmann          (Germany)

Kari Pippo                   (Finland)

Erich Brechbühl         (Switzerland)

Leonardo Sonnoli       (Italy)

Yoshimaru Takahashi    (Japan)


Jury chairman:Wang Min (China)Preliminary jury:Bi Xuefeng(China)

Preliminary jury:Hei Yiyang (China)
Preliminary jury:Han Xu(China)


Preliminary jury:Cai Shiwei (China-Taiwan)

Preliminary jury:Zhao Yan   (China)Preliminary jury:Benny Au    (Chian-Hongkong)


Final jury:Richard van der Laken (Holland)

Final jury:Fons Hickmann (Germany)Final jury:Kari Pippo   (Finland)
Final jury:Erich Brechbühl  (Switzerland)


Final jury:Leonardo Sonnoli  (Italy)
Final jury:Yoshimaru Takahashi    (Japan)